Performances in Undisclosed Time @ *Art Athina International Art Fair of Athens* curated by Sozita Goudouna

By Anna Tzakou with Antonis Antoniou, Neli Poulopoulou, Despoina Chatzipavlidou. Sound: Vassilis Tzavaras & Video Design: Erato Tzavara
By Klitsa Antoniou performed by Loizos Constantinou
By Klitsa Antoniou performed by Loizos Constantinou
Sofia Gaafar
Sofia Gaafar
By Kleopatra Haritou, performers: Niki Skiadaresi, Katerina Spyropoulou
By Kleopatra Haritou, performers: Niki Skiadaresi, Katerina Spyropoulou
Marion Inglessi, photo by Kleopatra Haritou
Eleni Mylonas
Nikos Papadopoulos
Lina Pigadioti and participants
Lina Pigadioti and participants
Lina Pigadioti and participants
Rafika Chawishe and George Stamatakis
Rafika Chawishe and George Stamatakis
Chrysanne Stathacos, photo: Kleopatra Haritou
Chrysanne Stathacos
Angelos Skourtis
Stathis Veltsos — Angelos Skourtis
By Lydia Venieri, participants: Dimitris Vassilakis & Marina Krystali — Lassou
Lydia Venieri and participants
Dimitri Vassilakis
Yioula Chadjigeorgiou
Eva Koliopantou and Despoina Chatzipavlidou, performed by Despoina Chatzipavlidou
Eva Koliopantou and Despoina Chatzipavlidou, performed by Despoina Chatzipavlidou
Eva Giannakopoulou
Eva Giannakopoulou
by Delia Gonzalez with Vivi Brakoumatsou
By Iris Karayan
By Iris Karayan
By Odette Kou, participant Georgia Kalogeropoulou (production associate)
By Odette Kou, participant Georgia Kalogeropoulou (production associate)
Aliki Krikidi, photo: Kleopatra Haritou
Mind The Fact (Ioanna Valsamidou/ Yolanda Markopoulou), photo: Kleopatra Haritou
Mind The Fact (Ioanna Valsamidou/ Yolanda Markopoulou)
Concept Mariella Nestora
Hara Piperidou
Hara Piperidou
By Panos Sklavenitis, performers: Thanos Ghikas, Markella Ksilogiannopoulou, Ilias Tafaruci, Tania Varveri
By Panos Sklavenitis, performers: Thanos Ghikas, Markella Ksilogiannopoulou, Ilias Tafaruci, Tania Varveri
By Anna Tzakou with Antonis Antoniou, Neli Poulopoulou, Despoina Chatzipavlidou. Sound: Vassilis Tzavaras & Video Design: Erato Tzavara
By Anna Tzakou with Antonis Antoniou, Neli Poulopoulou, Despoina Chatzipavlidou. Sound: Vassilis Tzavaras & Video Design: Erato Tzavara
Pavlos Samios

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store